Stanovy Akademie science fiction, fantasy a hororu, z. s.

Česká fantastická scéna a tvorba, ať už v podobě literární, herní, výtvarné, filmové, divadelní a další, má dlouhou historickou tradici a silný odkaz. Proto jsme se my, milovníci fantastiky, rozhodli založit Akademii science fiction, fantasy a hororu jako zapsaný spolek, který by tuto tradici a odkaz rozvíjel a dále předával. Naší ambicí je vybudovat organizaci zastřešující fantastický žánr v jeho nejrůznějších podobách a přispívat k propagaci, rozvoji a kultivaci české fantastické tvorby doma i v zahraničí.

1. Název, forma a sídlo

Akademie science fiction, fantasy a hororu, z. s. (dále jen „Akademie“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Akademie má sídlo v Praze. Akademie používá zkratku ASFFH a při své zahraniční prezentaci také anglický název Czech Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror.

2. Charakter Akademie

Akademie je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, které spojuje zájem o žánr fantastiky ve všech jeho podobách a realizacích, o její popularizaci, studium a kultivaci, se zvláštním důrazem na rozvoj fantastiky české ve světovém kontextu.

3. Základní cíle Akademie

Základními cíli a účelem Akademie je zejména:

 1. sdružovat příznivce fantastiky a přispívat k pěstování jejich vzájemných kontaktů;
 2. sledovat dění ve světové i domácí fantastice;
 3. aktivně přispívat k rozvoji, studiu a kultivaci české fantastické scény;
 4. podněcovat a podporovat původní českou fantastickou tvorbu;
 5. oceňovat počiny na poli české fantastiky;
 6. organizovat osvětovou a popularizační činnost týkající se fantastiky;
 7. prezentovat historii, současnost a směřování české fantastiky doma i v zahraničí;
 8. podporovat inkluzi a diverzitu ve svých řadách a v české fantastice obecně;
 9. podporovat vydávání české fantastiky v zahraničí;
 10. pěstovat styky a rozvíjet spolupráci s osobnostmi, institucemi a organizacemi se stejnými nebo podobnými zájmy a cíli na vnitrostátní i mezinárodní úrovni.

4. Formy činnosti Akademie

Svých cílů hodlá Akademie dosáhnout zejména prostřednictvím:

 1. vytváření veřejně dostupných informačních zdrojů, jako jsou webové stránky, propagační materiály, informační stánky a podobně;
 2. pořádání kulturních, vzdělávacích, osvětových a popularizačních akcí, jako jsou přednášky, besedy, konference, výstavy, kulaté stoly, vzdělávací semináře, soutěže, festivaly a další;
 3. účasti na tematicky relevantních veletrzích, festivalech, konferencích;
 4. navazování a prohlubování styků s partnerskými spolky, orgány a občany na vnitrostátní i mezinárodní úrovni, včetně uzavírání dohod o spolupráci;
 5. získávání zdrojů a vytváření podmínek pro práci se zájemci o českou fantastiku.

5. Členství v Akademii

 1. Členem a členkou Akademie se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která se ztotožňuje s cíli Akademie, souhlasí s jejími stanovami a plní povinnosti člena.
 2. Členství v Akademii je dvojího druhu: řádné a čestné.
 3. Řádné členství vzniká dnem, kdy rada Akademie rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné nebo elektronické přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, datum narození, adresu trvalého bydliště, telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční nebo digitální podpis žadatele. Podmínkou přijetí je doporučení žadatele třemi stávajícími členy Akademie. O svém přijetí je člen písemně informován radou.
 4. Čestným členem může být jmenován členskou schůzí každý, kdo si získal významné zásluhy činností, která je v souladu s cíli a zájmy Akademie, a kdo se svým jmenováním souhlasí.
 5. Člen Akademie má právo zejména:
  1. podílet se na činnosti Akademie;
  2. účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním;
  3. volit členy rady Akademie a další orgány a být volen do těchto orgánů;
  4. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti Akademie a jejích orgánů;
  5. být informován o veškeré činnosti Akademie a využívat všech výhod plynoucích z členství.
 6. Člen Akademie je povinen zejména:
  1. dodržovat stanovy Akademie a plnit usnesení orgánů Akademie;
  2. prosazovat cíle a hájit zájmy Akademie a dbát o zachování a šíření jejího dobrého jména;
  3. účastnit se jednání orgánů Akademie a přispívat ke zlepšení jejich práce;
  4. hradit členské příspěvky ve výši a lhůtách případně stanovených členskou schůzí;
  5. bez zbytečného odkladu oznamovat změnu osobních údajů, zejména kontaktní adresy.
 7. Členství v Akademii zaniká:
  1. písemným oznámením člena o ukončení členství doručeným na adresu sídla Akademie;
  2. rozhodnutím členské schůze Akademie o vyloučení člena pro neplnění členských povinností nebo pro jiné zaviněné jednání, které poškozuje dobré jméno Akademie;
  3. rozhodnutím rady Akademie o vyloučení člena pro hrubé porušování stanov nebo neplacení členských příspěvků;
  4. automaticky, pokud se člen bez udání důvodů nezúčastní dvou po sobě jdoucích členských schůzí;
  5. rozhodnutím o omezení svéprávnosti člena nebo úmrtím člena;
  6. zánikem spolku.

6. Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem Akademie je členská schůze.
 2. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se Akademie, zejména:
  1. schvaluje stanovy Akademie a změny těchto stanov;
  2. volí a odvolává členy rady Akademie;
  3. schvaluje nové členy přijaté radou Akademie a rozhoduje o vyloučení člena Akademie;
  4. schvaluje zprávu o činnosti Akademie a zprávu o hospodaření za předcházející období;
  5. schvaluje rozpočet Akademie na příští období a stanovuje výši členských příspěvků;
  6. určuje koncepci, cíle a plán činnosti Akademie na další období;
  7. navrhuje způsob získávání a využití finančních prostředků;
  8. rozhoduje o zásadách hospodaření a o finančních záležitostech, v nichž nebyla pravomoc rozhodovat delegována na radu Akademie;
  9. rozhoduje o rozdělení, sloučení, přeměně nebo zániku Akademie.
 3. Členskou schůzi svolává rada Akademie nejméně jednou ročně, případně podle potřeby. Svolá ji neprodleně také vždy, když o to písemně požádá alespoň jedna třetina členů Akademie.
 4. Členská schůze je řádně svolána, pokud byli o jejím konání uvědoměni všichni členové Akademie e-mailem alespoň 14 kalendářních dnů předem. Informace o konání členské schůze obsahuje termín a místo jednání členské schůze a návrh programu.
 5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Akademie. Členská schůze se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
 6. Není-li členská schůze usnášeníschopná, svolá rada Akademie do dvou týdnů novou členskou schůzi, která jedná podle původně navrženého programu a platně se usnáší nadpoloviční většinou hlasů členů přítomných.
 7. O rozhodnutích přijatých na členské schůzi pořizuje členskou schůzí pověřený člen Akademie zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové Akademie přítomní na členské schůzi.

7. Rada a předseda rady

 1. Rada Akademie (dále jen „rada“) je výkonným orgánem, který řídí činnost Akademie v období mezi členskými schůzemi.
 2. Způsob volby členů rady, jejich počet a délku funkčního období stanovuje členská schůze.
 3. Rada zejména:
  1. pracuje na naplnění cílů Akademie;
  2. volí ze svých členů předsedu rady;
  3. svolává zasedání členské schůze,
  4. navrhuje program členské schůze;
  5. archivuje zápisy ze zasedání členské schůze.
 4. Statutárním orgánem Akademie je její předseda. Předseda je volený radou na pětileté funkční období. Předseda zastupuje Akademii ve všech věcech. Jiný člen rady může zastupovat Akademii pouze na základě písemného pověření předsedou.
 5. Rada se schází podle potřeby. Je řádně svolána, pokud o termínu jednání byli uvědoměni všichni její členové alespoň 3 pracovní dny předem způsobem obvyklým. Rada může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomna více než polovina členů rady a předseda. Rozhodnutí je schváleno, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.
 6. Rada je povinna svolat nejméně jednou ročně členskou schůzi postupem dle článku 6.4.
 7. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena rady je předseda povinen do 60 kalendářních dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění rady či změnu počtu členů rady.
 8. Rada rozhoduje o přijetí či nepřijetí nových členů do Akademie na základě jejich přihlášky na svém nejbližším jednání.
 9. Pro zajištění činnosti Akademie může rada vytvářet komise, pracovní skupiny či projektové týmy, jejichž vedením pověří zpravidla člena rady.

8. Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Tyto stanovy byly schváleny shodou zakladatelů dne 26. 7. 2018. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze.